Formalització de la reserva i condicions

Per formalitzar la reserva cal fer un ingrés del 40% per persona del total de l’activitat en el moment de formalitzar la inscripció. Un cop rebut el dipòsit es confirmarà l’activitat, sempre que s’arribi al grup mínim necessari per confirmar la sortida. En cas contrari, esperarem arribar al grup mínim.

La resta del pagament s’ha de rebre al guia almenys 15 dies abans de la sortida del viatge. Pagament per transferència, indicant qui l’envia i l’activitat a què s’inscriu, en :

IBAN: AD4600070028000227606019
SWIFT: BINAADAD

Despeses per anul·lació en activitats/cursos en grup obert

  •  En cas que la sortida no estigui confirmada amb el grup mínim, no hi haurà cap despesa.
  • Si la sortida està confirmada, fins a 15 dies abans no es recuperarà el dipòsit abonat.
  • De 15 a 8 dia abans de l’inici de l’activitat, despeses del 75% de l’import de l’activitat.
  • En els 7 dies previs a lactivitat fins al dia de lactivitat, 100% de lactivitat.

Recomanem contractar una assegurança de cancel·lació per poder cobrir les possibles despeses ocasionades.

Despeses per anul·lació en activitats/cursos en grup privat

  • Fins a 15 dies abans no hi ha cap despesa.
  • De 14 a 10 dies abans de linici de lactivitat: del 40% de limport de lactivitat.
  • De 9 a 4 dies previs a lactivitat: 75% de limport.
  • A les 72 hrs abans de l’activitat: 100% de l’import.

Recomanem contractar una assegurança de cancel·lació per poder cobrir les possibles despeses ocasionades.

Condicions generals

Les activitats que desenvolupem al medi natural comporten implícitament una sèrie de riscos. El guia és el coordinador i conductor de l’activitat i el grup, i la seva tasca principal és minimitzar aquests riscos al màxim en la mesura del possible, per poder dur a terme l’activitat amb uns marges alts de seguretat, encara que de vegades la seguretat 100% no és possible.

La seguretat pot dependre de factors fora del nostre control com les condicions meteorològiques, nivològiques, del terreny i de les pròpies condicions físiques i psicològiques dels mateixos integrants del grup. Qualsevol canvi en aquests factors pot suposar la modificació o, en el pitjor dels casos, l’anul·lació de l’activitat, sota criteri del guia, fins i tot poden denegar a un o més membres la continuïtat en cas que no reuneixin les condicions necessàries (es recomana fer un contacte previ amb el guia perquè pugui avaluar els nivells del grup). El participant assumeix alhora que qualsevol canvi o abandó de l’activitat pot comportar despeses extres i no hi ha dret a cap reemborsament per part de l’organització.

El guia és l’únic i màxim responsable del grup, i és per això que podrà prendre decisió que afectin el transcurs previst de l’activitat, podent variar-lo o cancel·lar-lo. El grup haurà de seguir en tot moment les indicacions i acatar les decisions preses pel guia. Qualsevol persona que actuï sense consentiment del guia o no segueixi les indicacions proporcionades, actuarà sota la seva pròpia responsabilitat eximint el guia i Naturtrek de qualsevol responsabilitat que derivés d’aquests actes.

Els participants tenen l’obligació de comunicar a l’organització i al guia en iniciar l’activitat qualsevol malaltia, al·lèrgia o situació mèdica rellevant abans del començament de l’activitat i portar els medicaments personals que necessitin.

El client declara conèixer i acceptar íntegrament les observacions anteriorment detallades en aquesta fitxa tècnica com a part d’aquest contracte.

Des de la confirmació de la reserva (mitjançant el pagament del 40% de l’activitat) el client assumirà de manera expressa la totalitat de les presents Condicions Generals. En cas que una persona inscrigui a una altra/es, assumeix/en el/s seu/s nom/s i totes i cadascuna d’aquestes Condicions Generals

Política de reserva i cancel·lació

Descarrega’t el document i envianse’l firmat.